LĨNH VỰC XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  •  vấn dự án đầu  từng phần hay toàn phần theo yêu cầu. 
  • Đánh giá hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của dự án.