TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  •  vấn chương trình quản  chất lượng liên quan đến chế biến thủy sản  thực phẩm: HACCP, ISO, BRC, IFS… 
  • Tổ chức đào tạo các lớp học: HACCP, ISO, BRC, IFS… 
  •  vấn nâng cấp hoặc xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản  thực phẩm.